Wetenschap

Wetenschap en wetenschappelijke data vormen het fundament onder onze wettelijke taken als medicijnautoriteit. De wetenschappelijke analyse van gegevens is namelijk een belangrijke basis voor onze medicijnbeoordelingen. Tijdens het beoordelingsproces van medicijnen ontstaan vaak onderzoeksvragen die dossier overstijgend zijn en het regulatoire systeem in zijn geheel raken. Het CBG zoekt antwoorden op deze vragen door wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in het wetenschapsdomein van ‘Regulatory Science’.

Systeemverbetering en innovatie

Het wetenschappelijke programma van het CBG is gericht op systeemverbetering en innovatie: het optimaliseren van onze huidige werkprocessen, dereguleren van ons regulatoire systeem door constante toetsing en het inspelen op ontwikkelingen met toegevoegde waarde voor de rol en taak van het CBG. Dit met als doel:

  • Beschikbaarheid en toegankelijkheid van medicijnen voor patiënten blijven garanderen door te beschikken over de nieuwste wetenschappelijke inzichten, innovaties, tools en expertise voor de kwalitatief hoogwaardige beoordeling van medicijnen;
  • Vernieuwing en verbetering van ons regulatoire systeem door voortdurende toetsing van de eigen regelgeving en beïnvloeding van internationale richtlijnen en beleid;
  • Zorgdragen voor toekomstbestendigheid van de organisatie door te anticiperen op en bij te dragen aan nieuwe, innovatieve ontwikkelingen;
  • Kennisverankering en -borging in ons werk door vertaling van wetenschappelijke inzichten en resultaten naar de dagelijkse (beoordelings)praktijk;
  • Inspiratie voor en ontwikkeling van (potentiële) medewerkers door hen onderzoeks-, begeleidings- of onderwijsactiviteiten te laten combineren met het primaire werk;
  • Bijdragen aan een sterk (inter)nationaal wetenschappelijk en regulatoir netwerk door onze eigen expertise te combineren met de kennis en kunde van academische groepen en andere kennisinstituten en onze samenwerkingsverbanden te versterken.

Samenwerking

Regulatory Science is grensoverschrijdend en strekt zich uit over het volledige internationale regulatoire systeem. Daarom werken we bij wetenschappelijke activiteiten veel samen met academische groepen, ketenpartners, andere kennisinstituten en collega-autoriteiten (nationale medicijnautoriteiten en het Europees Medcijnagentschap) in ons netwerk. Ook zijn we onderdeel van diverse publiek-private samenwerkingen, zoals het Regulatory Science Network Netherlands (RSNN), Horizon Europe en Innovative Medicine Initiative (IMI)-projecten, waarin ook patiëntvertegenwoordigers en farmaceutische koepelorganisaties participeren. Door die voortdurende samenwerking met en kennisdeling en -uitwisseling in ons netwerk kunnen we oplossingen implementeren die medicijnregulering sneller, efficiënter en wendbaarder maken. Daarnaast organiseert het CBG ieder jaar de Wetenschapsdag om beoordelende medicijnautoriteiten, de zorg, de academische wereld en de industrie samen te brengen.

Regulatory Science LinkedIn pagina en magazine

Tussen 2017 en 2022 publiceerde het CBG jaarlijks meerdere edities van het Regulatory Science Magazine. In het magazine staan hoogtepunten op het gebied van regulatory science, interviews, pitches van promovendi en de laatste informatie over wetenschappelijke evenementen. Om regelmatiger nieuws op dit gebied te kunnen delen, zijn we eind 2022 gestart met een LinkedIn-pagina over regulatory science. Op deze manier houdt het CBG ketenpartners en onderzoekers op de hoogte van actuele ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied.

Onderzoek

Bij het CBG doen diverse promovendi en studenten van hogescholen en universiteiten onderzoek. Promovendi verdelen hun tijd tussen hun onderzoek en het meewerken aan de beoordeling van medicijndossiers. Dit zorgt voor een goede verbinding tussen wetenschap en de beoordelingspraktijk. De Commissie Wetenschap bepaalt bij welke onderzoeken het CBG betrokken is en welke onderzoeken voor vergoeding in aanmerking komen. Ook borgt de Commissie de wetenschappelijke kwaliteit tijdens de verschillende onderzoekstrajecten.