Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zorgt onder andere voor versterking van privacyrechten.

Privacy gaat over het recht van alle burgers en medewerkers op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Voor het realiseren van maatschappelijke en bedrijfsdoelen is gegevensverzameling en –uitwisseling van groot belang. Het beschermen van persoonsgegevens en een rechtmatige gegevensverwerking is een belangrijk onderdeel van die gegevensuitwisseling. Het CBG heeft privacy hoog in het vaandel staan:  persoonsgegevens worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerkt, volgens wet- en regelgeving.

In deze privacyverklaring leest u hoe het CBG omgaat met persoonsgegevens.

De verklaring is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Waarvoor verwerkt het CBG uw persoonsgegevens?
 • Hoe gaat het CBG met uw persoonsgegevens om?
 • Wanneer worden uw gegevens gedeeld?
 • Contact over uw rechten

Deze privacyverklaring wordt, indien nodig, herzien.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen en strafrechtelijke gegevens zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt het CBG uw persoonsgegevens?

Het aanleggen, verzamelen, raadplegen en onderhouden van persoonsgegevens komt op veel plaatsen binnen het CBG voor. Zoals in het primaire proces (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens worden gebruikt voor het beoordelen van handelsvergunningen, het monitoren van medicatie in de praktijk of het waarschuwen van organisaties bij problemen of bijwerkingen van medicatie. Denk bij deze persoonsgegevens aan namen van beoordelaars of medische gegevens als bloeddruk, hartslag, medicatie en behandeling. Anderzijds worden er onder andere gegevens zoals CV’s en NAW-informatie verzameld van personeel, inhuur- en uitzendkrachten om onze dagelijkse activiteiten mogelijk te maken.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Het CBG hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Uitgangspunten

Voor een wettelijke reden en voor een doel

Het CBG verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer er een wettelijke reden is om ze te verwerken of op basis van verkregen toestemming. Daarbij zorgt het CBG ervoor dat persoonsgegevens die u opgeeft aan het CBG en op www.cbg-meb.nl alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

Met zo min mogelijk gegevens

Het CBG verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Inbreuk op privacy zo klein mogelijk

Het CBG zorgt dat de inbreuk op de privacy beperkt blijft voor het doel dat het verzamelen van de gegevens dient. Daarbij wordt gekozen voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken, wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om een doel te bereiken.

Bewaren zolang noodzakelijk is

Het CBG bewaart uw persoonsgegevens:

 • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn
 • of op grond van de archiefwet is vereist
 • en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Maatregelen voor betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

Het CBG neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat het CBG zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken.
 • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. Het CBG volgt daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.
 • Het CBG maakt afspraken over maatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters. En het controleert of externe partijen deze afspraken nakomen.

Wanneer worden uw persoonsgegevens gedeeld?

In een aantal gevallen is het CBG bevoegd en soms zelfs verplicht om aan andere (overheids)organisaties gegevens en inlichtingen te vragen of ze te verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het melden van bijwerkingen aan de fabrikant van een geneesmiddel. Indien deze bevoegdheid of verplichting niet geldt, zal het CBG nooit gegevens delen zonder uw toestemming.

Contact over uw rechten

U heeft een aantal rechten, zoals het inzage- en correctierecht.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens het CBG over u verwerkt, dan kunt u een inzageverzoek doen. Het CBG behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het CBG heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De FG is onafhankelijk en controleert of het CBG de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is uw aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoeken digitaal of op papier indienen bij:

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming

FG-CBG@minvws.nl of schriftelijk via Functionaris voor de Gegevensbescherming

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.