Raad van Advies

De Raad van Advies heeft tot taak het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) onafhankelijk en kritisch te adviseren over hoofdlijnen van ons beleid en andere aspecten van ons taakgebied. De Raad adviseert door met een strategische blik te kijken naar de omgeving waarin het CBG opereert. De Raad prikkelt, confronteert, inspireert en adviseert.

De Raad van Advies wordt genoemd in het bestuursreglement van het CBG. De positie, taken en werkwijze van de Raad van Advies zijn vastgelegd in het Bestuursreglement Raad van Advies CBG 2017.

De Raad van Advies is samengesteld uit tenminste vijf leden. De leden worden benoemd door het CBG, op voordracht van de Voorzitter van het College en de Directeur van het secretariaat. De leden zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. Zij hebben specifieke deskundigheid ten aanzien van de expertisegebieden van het CBG.

De Raad van Advies vergadert ten minste tweemaal per jaar.