Pilot 'Parallelle Procedures CBG-ZIN'

Het sneller beschikbaar krijgen van innovatieve geneesmiddelen is al langer een wens van de overheid, patiëntenorganisaties, behandelaren en de farmaceutische industrie. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland slaan daarom de handen ineen om de tijd vanaf registratie tot en met vergoeding van een geneesmiddel te verkorten. Dit doen we in de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’. De naam van het pilot zegt het al: een meer parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten, in plaats van de huidige opeenvolgende processen.

Nieuwsupdate maandag 11 oktober 2021

7e aanmelding parallelle registratie- en vergoedingsprocedure

Gilead heeft zich als registratiehouder aangemeld voor ‘Parallelle Procedures CBG-Zorginstituut’. Het gaat om een aanvraag voor het geneesmiddel lenacapavir voor de behandeling van patiënten met een multiresistente hiv-1-infectie. De parallelle registratie- en vergoedingsprocedure start in de tweede helft van 2022. Dit is het zevende medicijn dat een parallelle procedure gaat doorlopen.

Nieuwsupdate donderdag 9 september 2021

Zorginstituut geeft advies over roxadustat

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het middel roxadustat (Evrenzo®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een medicijn wordt alleen vergoed als het daarin is opgenomen. Roxadustat is bedoeld voor behandeling van volwassenen met symptomatische anemie (bloedarmoede) bij chronische nierschade. Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om roxadustat op te nemen op bijlage 1B van het GVS. Roxadustat is het derde medicijn dat is beoordeeld uit de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’.

Nieuwsupdate 10 juni 2021

6e aanmelding parallelle registratie- en vergoedingsprocedure

Janssen-Cilag B.V. heeft zich aangemeld voor de parallelle procedure CBG-Zorginstituut. Het gaat om een aanvraag voor het geneesmiddel Ciltacabtagene Autoleucel, een CAR-T-cel-therapie voor de behandeling van multipel myeloom (ziekte van Kahler). Ciltacabtagene Autoleucel heeft voor deze indicatie een PRIME designation van het Europees medicijnagentschap EMA ontvangen. De parallelle registratie- en vergoedingsprocedure start in de tweede helft van 2021. Dit is het eerste intramurale medicijn wat deze parallelle procedure gaat doorlopen.

Nieuwsupdate 27 mei 2021

5e aanmelding parallelle registratie- en vergoedingsprocedure

Vifor Pharma heeft zich aangemeld voor de parallelle procedure CBG-ZIN. Het gaat om een aanvraag voor het geneesmiddel avacopan, een oraal geneesmiddel voor de behandeling van ANCA geassocieerde vasculitis (AAV). AAV is geclassificeerd als weesindicatie en avocapan is daarom ook aangemerkt als weesgeneesmiddel. De parallelle registratie- en vergoedingsprocedure zal starten in de tweede helft van 2021.

Nieuwsupdate 23 november 2020

4e aanmelding parallelle registratie- en vergoedingsprocedure

Farmaceutisch bedrijf Bayer heeft zich als vierde registratiehouder met een medicijn aangemeld voor de pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN. Het gaat om een aanvraag voor opname in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor het geneesmiddel finerenone, een medicijn voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische nierschade en diabetes mellitus type 2. De parallelle registratie- en vergoedingsprocedure start in het derde kwartaal van 2021.

Nieuwsupdate 29 juni 2020

3e aanmelding parallelle registratie- en vergoedingsprocedure

Astellas Pharma B.V. heeft zich als derde registratiehouder met een medicijn aangemeld voor de pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN. Het gaat om een aanvraag voor het geneesmiddel roxadustat (Evrenzo®), een oraal medicijn bestemd voor de behandeling van volwassen patiënten met bloedarmoede als gevolg van chronische nierziekte (CKD). De parallelle registratie- en vergoedingsprocedure start begin 2021.

Nieuwsupdate mei 2020

Indienen interesseformulieren nog mogelijk

De deadline voor het indienen van het interesseformulier is verlopen (liep tot eind april 2020). Echter, mocht u nog interesse hebben om deel te nemen aan de pilot, dan is het nog steeds mogelijk voor registratiehouders om een interesseformulier in te dienen. In goed overleg zou het mogelijk kunnen zijn om alsnog uw product te includeren in de pilot.

Nieuwsupdate 25 maart 2020

2e aanmelding parallelle registratie- en vergoedingsprocedure

Insmed B.V. heeft zich als tweede registratiehouder met een medicijn aangemeld voor de pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN. Het gaat om een aanvraag voor het geneesmiddel amikacine liposomale inhalatie suspensie (ALIS) (Arikayce®), een medicijn bestemd voor de behandeling van patiënten met persisterende longinfecties door Mycobacterium avium complex. De parallelle registratie- en vergoedingsprocedure zal medio 2020 starten.

Nieuwsupdate 26 november 2019

1e aanmelding Pilot Parallelle Procedures

Novo Nordisk B.V. heeft zich als 1e registratiehouder met een medicijn aangemeld voor de pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN. Het gaat om een aanvraag voor een orale toedieningsvorm van semaglutide (Rybelsus®), een medicijn bestemd voor patiënten met type 2 diabetes mellitus. De parallelle registratie- en vergoedingsprocedure zal begin 2020 starten.

Deelnemen aan de pilot

Door het invullen van het interesseformulier kunnen registratiehouders aangeven dat ze in aanmerking willen komen voor de pilot. In de ‘Toelichting Interesseformulier Parallelle Procedures CBG-ZIN’  staat beschreven aan welke voorwaarden het geneesmiddel en de registratie moet voldoen. De verwachting is dat de eerste parallelle procedures eind 2019/begin 2020 gestart kunnen worden.

Planning

De deadline voor indiening van het interesseformulier is 1 maand voor aanvang van de volgende fase.

Deadline aanleveren Interesseformulier Parallelle Procedures (CBG-ZIN) Start centrale registratieprocedure (EMA)
Deadline aanleveren Interesseformulier bij een centrale registratieprocedure (EMA)
27-1-2020 27-2-2020 (maart & april)
Deadline aanleveren Interesseformulier Parallelle Procedures (CBG-ZIN) Dag 120  registratieprocedure (EMA)
Deadline aanleveren Interesseformulier bij een Dag 120 registratieprocedure (EMA)
26-2-2020 26-3-2020 (maart)
26-2-2020 30-4-2020 (april)

Welke geneesmiddelen komen voor de pilot in aanmerking?

Niet alle geneesmiddelen kunnen voor deze pilot in aanmerking komen. In onderstaand overzicht staat aan welke criteria de aanvraag moet voldoen*.

Inclusiecriteria Geneesmiddelen Pilot Parallelle Procedure

  • De aanvraag voor handelsvergunning volgt de (reguliere) centrale registratieprocedure (geen type II variatie, indicatie uitbreiding).
  • De registratieprocedure start in periode augustus 2019 - april 2020.
  • Dag 120 van de registratieprocedure is in periode augustus 2019 - april 2020.
  • Het product wordt aangevraagd voor plaatsing op bijlage 1B van het GVS. Met andere woorden er is sprake van een volledige vergoedingsprocedure (en niet een marginale toets of briefrapport), of
  • Het product zal met grote zekerheid in de zogeheten ‘Sluis voor dure geneesmiddelen’ worden geplaatst.
  • Het deelnemende bedrijf wordt geacht actief te participeren gedurende de pilot procedure (o.a. consultatiebijeenkomsten, één op één- evaluatiemomenten) voor het verder vormgeven van de werkwijze parallelle procedure.

Exclusiecriteria

  • Gelijktijdige instroom in het Beneluxa- of Eunetha-Project, Subsidieregeling Veelbelovende Zorg of de Nieuwe Regeling Weesgeneesmiddelen.
  • Middelen waarvan de kans relatief groot is dat een handelsvergunning niet wordt verleend - en middelen ten behoeve van een parallelle procedure uiteindelijk onnodig zijn ingezet – kunnen in principe worden geweerd.
  • Indien 2 gelijkwaardige geneesmiddelen binnen dezelfde periode in aanmerking komen voor inclusie tot de pilot (concurrerende middelen, overlappende indicaties), bestaat de mogelijkheid om beide producten te weren tot de pilot Parallelle Procedures.

* Op 13 juni 2019 zijn registratiehouders in een bijeenkomst geïnformeerd over de eisen die worden gesteld om mee te doen aan de pilot. Ten opzichte van die bijeenkomst zijn een aantal criteria gewijzigd of aangescherpt. Hierboven staan de juiste criteria.

De presentatie van die bijeenkomst is herzien: Presentatie Pilot parallelle procedures 13 juni 2019.

Verschillende taken en procedures CBG en Zorginstituut

Het registratietraject (CBG) en het vergoedingstraject (Zorginstituut) kennen heel verschillende procedures. Maar ook inhoudelijk zijn de rollen en taken van het CBG en het Zorginstituut verschillend. Zo beoordeelt het CBG de kwaliteit, werking en veiligheid van een geneesmiddel voordat zij een handelsvergunning verleent. Het Zorginstituut beoordeelt extramurale geneesmiddelen voor opname in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en beoordeelt risicogericht dure specialistische geneesmiddelen, de zgn. sluismiddelen of deze voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. Naast een oordeel over de therapeutische waarde van een geneesmiddel beoordeelt het Zorginstituut de indiening van een budget impact analyse (BIA) en, indien van toepassing, een farmaco-economische analyse en oordeelt hiermee over de onderbouwing van de kosteneffectiviteit van een geneesmiddel.

De verschillen in procedures, rollen en taken tussen beide organisaties en het vervroegen van het vergoedingstraject vraagt om een intensievere samenwerking tussen het CBG en het Zorginstituut. Maar het vergt ook een intensievere samenwerking met onder andere de farmaceutische industrie (de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en HollandBIO) om zo’n parallel traject mogelijk te maken. We verwachten dat de komende 2 jaar een beperkt aantal innovatieve geneesmiddelen de pilot zullen doorlopen.

Voor informatie

Neem voor vragen contact op met de projectleider via dit e-mailadres.