Tarieven en producttypes Bureau Diergeneesmiddelen

Overzicht tarieven en producttypen Bureau Diergeneesmiddelen

Betalingsvoorwaarden CBG

Ingevolge de Geneesmiddelenwet is bepaald dat voor de behandeling van iedere aanvraag bij het CBG een vergoeding is verschuldigd, ongeacht het verloop van de behandeling. De vergoeding voor het behandelen van een aanvraag is reeds bij indiening van de aanvraag door de aanvrager verschuldigd. Voor elke handelsvergunning die in stand wordt gehouden is de vergunninghouder jaarlijks een terugkerende vergoeding verschuldigd.

Voor het betalen van de vergoeding voor het behandelen van een aanvraag voor een (parallelle) handelsvergunning ontvangt de aanvrager een factuur nadat de aanvraag is ontvangen. Met betrekking tot de jaarlijkse vergoeding ontvangt de vergunninghouder in maart of april van het jaar, waarvoor de vergoeding verschuldigd is, een factuur. De vergunninghouder is een vergoeding verschuldigd over de registraties die per 1 januari van het betreffende kalenderjaar geregistreerd staan.

Samengevat ziet het betalingstraject er bij het CBG als volgt uit. Het bedrag van de factuur moet binnen 30 dagen worden betaald. Na ommekomst van deze termijn, terwijl nog niet is betaald, wordt u gemaand binnen 30 dagen alsnog het factuurbedrag te voldoen. Is na deze termijn de factuur niet voldaan draagt het CBG deze over aan een incassobureau.

Het betalingstraject van het CBG is als volgt:

  • Voor het betalen van uw factuur hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen.
  • U moet het factuurbedrag overmaken op bankrekeningnummer
    NL11 INGB 0705003485 ten name van CBG te Utrecht (Swift code / BIC: INGBNL2A). Vermeld bij betaling altijd het betalingskenmerk (factuurnummer en debiteurennummer).

Ingebrekestelling: Indien wij niet binnen 30 dagen na de dagtekening van de factuurdatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering (aanmaning). Dit geldt als ingebrekestelling. Het CBG behoud zich het recht voor de behandeling op te schorten tot dat het volledige bedrag van de factuur is bijgeschreven op de bankrekening van het CBG.

Redelijke termijn: Door middel van de aanmaningstellen wij u alsnog in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 30 dagen aan ons te voldoen.

Verzuim: Indien wij niet binnen 30 dagen na de dagtekening van de aanmaning uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim.

Indien u na afloop van de betalingstermijn in de aanmaning het factuurbedrag niet (volledig) heeft voldaan bent u in verzuim en geeft het CBG de vordering uit handen voor het verhalen van dit bedrag.

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, inclusief wettelijke rente, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de invorderingskosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

Indien de onbetaalde factuur de jaarvergoeding betreft en u bent in verzuim kan het CBG de handelsvergunning schorsen.

Eindejaarsintrekkingen vergunningen diergeneesmiddelen

Verzoeken tot intrekking per 31 december (de ‘eindejaarsintrekkingen’) moeten uiterlijk op 1 december door het Bureau Diergeneesmiddelen zijn ontvangen om met ingang van 1 januari in te kunnen gaan.

Als uw verzoek tot intrekking later wordt ontvangen, wordt deze mogelijk niet voor het einde van het jaar afgerond. In dat geval moet u mogelijk ook de jaarlijkse vergoeding van het daarop volgende jaar betalen.