Tarieven en producttypes Bureau Diergeneesmiddelen

Overzicht tarieven en producttypen Bureau Diergeneesmiddelen

Let op: Dit overzicht is recent geactualiseerd op grond van de Verordening diergeneesmiddelen.

Toelichting op de lijst tarieven en producttypen Bureau Diergeneesmiddelen

Als gevolg van de Verordening Diergeneesmiddelen die per 28 januari 2022 van toepassing is, wijzigen veel procedures. De belangrijkste verandering in de procedures in de Verordening Diergeneesmiddelen is de introductie van een nieuw classificatiesysteem van wijzigingen in bestaande handelsvergunningen. Er is een lijst van wijzigingen waarvoor geen wetenschappelijke beoordeling meer vereist is. Wijzigingen die niet op deze lijst staan, zijn wijzigingen waarvoor wel een beoordeling vereist is. De classificatie voor wijzigingen in type IA, Type IB en Type II vervalt hiermee. 

Bureau Diergeneesmiddelen rekent voor de nieuwe wijzigingen tarieven zoals die golden voor type IA, Type IB en Type II wijzigingen. Als voorbeeld: voor een wijziging waarvoor geen beoordeling vereist is, rekent BD het oude tarief voor de IA-wijziging. 

Wijzigingen in de tarieven en producttypes per 28 januari 2022

Bureau Diergeneesmiddelen berekent kosten voor het werk dat het uitvoert. Zo worden kosten berekend voor de aanvraag- en wijzigingsprocedures met betrekking tot een handelsvergunning voor diergeneesmiddelen. Ook betalen vergunninghouders een jaarvergoeding voor iedere vergunning. Aan ieder tarief is een producttype gekoppeld.  

Na het ingaan van de Verordening Diergeneesmiddelen op 28 januari 2022 blijven de tarieven voor de aanvraagprocedures en de jaarvergoeding gelijk voor het jaar 2022; deze zijn afgeleid van de Regeling diergeneesmiddelen uit 2013. Bureau Diergeneesmiddelen gebruikt 2022 als jaar om nieuwe tarieven vast te stellen. 

Voor de aangepaste en voor de nieuwe procedures is nog niet duidelijk hoeveel werk deze wijzigingen met zich meebrengen. Bureau Diergeneesmiddelen gebruikt het komende jaar om daar meer inzicht over te krijgen. Aan de hand van die informatie worden voor 2023 nieuwe (onderbouwde) tarieven vastgesteld. 

Tarieven voor 2023

De wijzigingen in de tarieven voor 2023 ten opzichte van die van 2022 kunt u lezen in het nieuwsbericht  'Tarieven Bureau Diergeneesmiddelen voor 2023 opgenomen in herziene Regeling diergeneesmiddelen 2022'. 

Tarieven voor 2024

De wijzigingen in de tarieven voor 2024 ten opzichte van die van 2023 kunt u lezen in het nieuwsbericht ‘Tarieven Bureau Diergeneesmiddelen voor 2024 opgenomen in herziene Regeling diergeneesmiddelen 2022’. 

Betalingsvoorwaarden voor diergeneesmiddelen

In de Wet dieren is bepaald dat voor de behandeling van iedere aanvraag een vergoeding is verschuldigd. De vergoeding voor het behandelen van een aanvraag is reeds bij indiening van de aanvraag door de aanvrager verschuldigd.
Voor elke handelsvergunning voor een diergeneesmiddel of een vergunning voor het vervaardigen, de groot- of kleinhandel die in stand wordt gehouden, is de houder ervan jaarlijks een terugkerende vergoeding verschuldigd. Met betrekking tot de jaarlijkse vergoeding ontvangt de houder van genoemde vergunning een factuur in de maand maart of april van het jaar, waarvoor de vergoeding verschuldigd is. Een jaarlijkse vergoeding geldt voor een vergunning of registratie die per 1 januari van het betreffende kalenderjaar is verleend. 

Het bedrag van de factuur dient binnen 30 dagen te worden betaald. Na afloop van deze termijn, terwijl nog niet is betaald, wordt u gemaand binnen 30 dagen alsnog het factuurbedrag te voldoen. Is na deze termijn de factuur niet voldaan draagt het aCBG deze over aan een incassobureau. 

Het betalingstraject van het aCBG is als volgt: 

  • Voor het betalen van uw factuur hanteert het aCBG een betalingstermijn van 30 dagen. 

  • U dient het factuurbedrag over te maken op bankrekeningnummer 
    NL11 INGB 0705003485 t.n.v. aCBG te Utrecht (Swift code / BIC: INGBNL2A). 

  • Vermeld bij betaling altijd het betalingskenmerk (factuurnummer en debiteurennummer). 

Ingebrekestelling: Indien het aCBG niet binnen 30 dagen na de dagtekening van de factuurdatum volledige betaling van u heeft ontvangen, stuurt het CBG u een betalingsherinnering (aanmaning). Dit geldt als ingebrekestelling. Het CBG behoudt zich het recht voor de behandeling op te schorten totdat het volledige bedrag van de factuur is bijgeschreven op de bankrekening van het CBG. 

Redelijke termijn: Door middel van de aanmaning stelt het aCBG u alsnog in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 30 dagen aan het CBG te voldoen. 

Verzuim: Indien het aCBG niet binnen 30 dagen na de dagtekening van de aanmaning uw betaling heeft ontvangen, bent u in verzuim. 

Indien u na afloop van de betalingstermijn in de aanmaning het factuurbedrag niet (volledig) heeft voldaan bent u in verzuim en geeft het aCBG de vordering uit handen voor het verhalen van dit bedrag. 

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, inclusief wettelijke rente, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening. 

Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de invorderingskosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom. 

Eindejaarsintrekkingen vergunningen diergeneesmiddelen

Verzoeken tot intrekking per 31 december (de ‘eindejaarsintrekkingen’) moeten uiterlijk op 1 december door het Bureau Diergeneesmiddelen zijn ontvangen om met ingang van 1 januari in te kunnen gaan. 

Als uw verzoek tot intrekking later wordt ontvangen, wordt deze mogelijk niet voor het einde van het jaar afgerond. In dat geval moet u mogelijk ook de jaarlijkse vergoeding van het daarop volgende jaar betalen. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen over tarieven of producttypen?  Neem contact op met het Bureau Diergeneesmiddelen.