Tarieven Bureau Diergeneesmiddelen voor 2023 in herziene Regeling diergeneesmiddelen 2022

Met ingang van 1 januari 2023 verhoogt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de tarieven. De tarieven van het Bureau Diergeneesmiddelen stijgen met 4,1%. Deze standaard verhoging van de tarieven is noodzakelijk vanwege de loon- en prijsontwikkelingen, en om als organisatie alle kosten te kunnen dekken. 

Naast deze standaard verhoging van de reguliere tarieven zijn ook enkele tarieven nieuw of herzien. Deze zijn het gevolg van een nieuwe of gewijzigde werkwijze onder de Verordening diergeneesmiddelen. De producttypes met een specifieke tariefsaanpassing staan in de tabel.

Alle tarieven die het Bureau Diergeneesmiddelen hanteert, zijn opgenomen in de herziene Regeling diergeneesmiddelen 2022. De herziene Regeling diergeneesmiddelen 2022 treedt per 1 januari 2023 in werking.
 

Tarieven en producttypes

Het Bureau Diergeneesmiddelen berekent kosten voor het werk dat het uitvoert. Zo worden onder andere kosten berekend voor de aanvraag- en wijzigingsprocedures met betrekking tot het afgeven van handelsvergunningen en productie- en distributievergunningen voor diergeneesmiddelen. Ook betalen vergunninghouders een jaarvergoeding voor iedere vergunning die zij hebben. Aan ieder tarief is een producttype gekoppeld. 
 

Wijzigingen in de tarieven en producttypes per 1 januari 2023

Na het ingaan van de Verordening diergeneesmiddelen op 28 januari 2022 zijn de tarieven voor de aanvraagprocedures en de jaarvergoeding voor het jaar 2022 gelijk gebleven. Daarom heeft het Bureau Diergeneesmiddelen 2022 gebruikt om te bepalen welke tariefwijzigingen passend zijn. Aan de hand van deze informatie zijn voor 2023 nieuwe (onderbouwde) tarieven vastgesteld. Dit geldt voor de hieronder vermelde producttypes. 
 

Producttype Soort aanvraag Tarief 2022 (€) Aanpassing Tarief 2023 (€)
1014 VRA-Standard 8.626 Verlaging 6.735
1020 Nationale WS VRA-Standard 8.626 Verlaging 6.735
1040 RMS VRA-Standard 8.626 Verlaging 6.735
1057 CMS VRA-Standard 8.626 Verlaging 4.490
1030 Aanvraag DCP - RMS handelsvergunning generiek of hybride dossier 8.959 Verhoging 14.187
1034 Aanvraag MRP - RMS handelsvergunning generiek of hybride dossier 8.959 Verhoging 14.187
1043 RMS VRA-E indien initiële handelsvergunning generiek of hybride dossier 8.959 Verhoging 14.187
1048 Aanvraag MRP - CMS handelsvergunning volledig dossier - voedselproducerende dieren 13.628 Verlaging 8.980
1058 CMS VRA-E indien initiële handelsvergunning volledig dossier (voedselproducerende dieren) 13.628 Verlaging 8.980
1093 (voorheen PT 270) Aanvraag vergunning groothandel (administratief) 261 Verhoging 408
1094
(voorheen 
PT 270)
 
Aanvraag vergunning vervaardigen (administratief) 261 Verhoging 543

1096

(voorheen

PT 274)
Wijziging vergunning groothandel (administratief) 104 Verhoging 162

1097

(voorheen

PT 274)
Wijziging vergunning vervaardigen (administratief) 104 Verhoging 217
1080 Aanvraag vergunning groothandel 
(incl.  bedrijfsbezoek)
 
522 Verhoging 668
1081 Wijziging vergunning groothandel 
(incl. bedrijfsbezoek)
 
365 Verhoging 570

In het Overzicht tarieven en producttypen Bureau Diergeneesmiddelen staan naast de huidige tarieven ook de tarieven per 1 januari 2023. 

Regeling diergeneesmiddelen 2022 per 1 januari 2023 aangepast

Op 11 maart 2022 is de Regeling diergeneesmiddelen 2022 in werking getreden. Deze regeling geeft nationaal uitvoering aan de Verordening diergeneesmiddelen. Omdat deze regeling op sommige punten nog aangepast of aangevuld moest worden, heeft er nu een met name technische aanpassing van de Regeling diergeneesmiddelen 2022 plaatsgevonden. Omdat het om een technische aanpassing gaat, hebben de meeste wijzigingen niet veel beleidsinhoudelijke gevolgen. 

Een aantal aanpassingen hebben wel inhoudelijke gevolgen. Het gaat dan om wijzigingen die een voortzetting zijn van de oude regelgeving. De wijzigingen in de Regeling diergeneesmiddelen 2022 zijn een gevolg van deze wijzigingsregeling die in werking treedt met ingang van 1 januari 2023.
 

Blijf op de hoogte

Het Bureau Diergeneesmiddelen houdt op 30 januari 2023 de online informatiebijeenkomst ‘De Verordening diergeneesmiddelen: ‘1 jaar verder’. U kunt zich hiervoor nog aanmelden. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht over deze informatiebijeenkomst.