Samenwerking CBG en SWAB officieel vastgelegd

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) hebben hun samenwerking officieel vastgelegd in een overeenkomst.

Het CBG werkt al langer samen met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) om medicijninformatie en gebruik van antibiotica en andere anti-infectieuze middelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

SWAB is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. Het doel van de stichting is om het antibioticagebruik in ons land te optimaliseren en de ontwikkeling van antibioticaresistentie tegen te gaan.

De contacten tussen SWAB en CBG zijn in de afgelopen jaren opgebouwd en uitgebreid. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de samenwerking nu formeel wordt vastgelegd. En die samenwerking biedt voordeel voor beide partijen. De kennis en ervaring van de leden van de SWAB zijn bijvoorbeeld een waardevolle aanvulling bij het vaststellen van het al of niet kritisch zijn van een medicijn bij (verwachte) tekorten. Omgekeerd zijn de besluiten over medicijnen die het CBG neemt, van belang voor artsen en apothekers en voor de zorg die zij hun patiënten bieden. Door de SWAB te informeren over de regulatoire ontwikkelingen en besluiten die het CBG neemt, kunnen zij anticiperen op de vragen die zij hierover krijgen vanuit het veld. 

Met de officiële overeenkomst erkennen en bevestigen beide partijen het belang van een goede samenwerking. Naast werkafspraken zijn in de overeenkomst ook specifieke onderwerpen vastgesteld waarvoor informatie-uitwisseling belangrijk is. De werking van de overeenkomst wordt ieder jaar op bestuurlijk niveau geëvalueerd en waar nodig worden werkafspraken verbeterd.