Overgangsbepalingen

In de Verordening diergeneesmiddelen zijn overgangsbepalingen vastgesteld. Overgangsbepalingen maken de overgang van een oude naar een nieuwe wet mogelijk. Zij blijven net zo lang gelden tot de wet volledig ingevoerd is.

Met de inwerkingtreding van de Verordening diergeneesmiddelen is de hiervoor geldende Richtlijn 2001/82/EG komen te vervallen. De Verordening diergeneesmiddelen is bindend voor alle lidstaten. Er is slechts beperkt ruimte voor nationale invulling van de diergeneesmiddelenwetgeving. 

Artikel 152

In de Verordening diergeneesmiddelen zijn diverse overgangsbepalingen vastgesteld om de overgang van de oude naar de nieuwe wetgeving soepel te laten verlopen. Artikel 152 is hier een belangrijke bepaling van. Inmiddels is gebleken dat met name artikel 152, lid 2 tot onduidelijkheid leidt. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om via een wetgevingshandeling dit artikel verder te gaan verduidelijken.

Na publicatie is deze met terugwerkende kracht vanaf 28 januari 2022 geldig.
Dit stelt handelsvergunninghouders van diergeneesmiddelen in staat om diergeneesmiddelen op de markt te blijven brengen tot en met 29 januari 2027. Dit geldt voor diergeneesmiddelen die nog voldoen aan de verpakkings- en etiketteringsvereisten van Richtlijn 2001/82 of Verordening 726/2004. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Ingetrokken diergeneesmiddelen per 28 januari 2022

Met de inwerkingtreding van de Verordening diergeneesmiddelen is  slechts beperkt ruimte voor nationale invulling van de diergeneesmiddelenwetgeving. Hierdoor hebben sommige diergeneesmiddelen hun voorheen nationale basis voor toelating verloren. Voor de in deze lijst genoemde diergeneesmiddelen geldt:

  • Een overgangstermijn van 6 maanden tot 28 juli 2022. In deze periode mogen deze diergeneesmiddelen nog worden geproduceerd en vrijgegeven voor de markt;
  • Dat deze diergeneesmiddelen nog tot het einde van de vermelde houdbaarheidsdatum ingekocht, geleverd voor distributie en gebruikt mogen worden. Dit mag tot uiterlijk 29 januari 2027;
  • Dat deze overgangsperiode gebruikt kan worden voor het aanvragen van een handelsvergunning voor een diergeneesmiddel in lijn met de Verordening Diergeneesmiddelen.

Na 28 juli 2022 mogen deze diergeneesmiddelen niet langer geproduceerd worden.

Overgangstermijn antimycotica en antiprotozoaire middelen

Voor de antimycotica en antiprotozoaire middelen uitsluitend bestemd voor specifieke gezelschapsdieren is een overgangstermijn vastgesteld vanwege een mogelijk gebrek aan beschikbaarheid. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.

In deze lijst leest u welke antimycotica en antiprotozoaire middelen nog op de markt mogen worden gebracht tot 31 december 2024.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de overgangsbepalingen? Neem contact op met het Bureau Diergeneesmiddelen.