Publieksreclame

Er zijn regels ten aanzien van het maken van reclame voor een diergeneesmiddel. Het aanprijzen van een diergeneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verstrekt is nooit toegestaan. Het aanprijzen van een diergeneesmiddel waarvoor wel een handelsvergunning is verstrekt mag ook alleen onder strikte voorwaarden.

Het aanprijzen van een diergeneesmiddel waarvoor een handelsvergunning is verleend, is alleen toegestaan als diergeneesmiddelen worden aangeprezen die:

  • niet uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn
  • die geen psychotrope stoffen of verdovende middelen bevatten als bedoeld in lijst I en II bij de Opiumwet.

Bovendien mag de aanprijzing, qua inhoud en de manier waarop zij wordt gedaan, niet voor het publiek bestemd zijn. Dit betekent dat de aanprijzing alleen gericht mag zijn op beroepsbeoefenaars.

De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 2.19, lid 1 van de Wet dieren en artikel 5.9 van het Besluit diergeneesmiddelen.

Ook is het overeenkomstig Europese afspraken over SPC, etiket en bijsluiterteksten niet toegestaan om op de verpakking of bijsluiter van een diergeneesmiddel, een website –of e-mailadres dat linkt naar een website– van de houder van de handelsvergunning van een diergeneesmiddel te vermelden. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt als nut en noodzaak voor een goed gebruik van het diergeneesmiddel conform de productinformatie is aangetoond bij het Bureau Diergeneesmiddelen.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en de branchevereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen (FIDIN) hebben een Code voor de aanprijzing van veterinaire producten (de Code) vastgesteld. Hierin zijn de normen nader uitgewerkt.

Op de Code wordt toegezien door een onafhankelijke commissie, de Commissie voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP).

Iedere belanghebbende (natuurlijk of rechtspersoon) kan een klacht indienen met betrekking tot overtredingen van de Code. Deze worden behandeld door de CAVP.

Meer informatie over de code, de CAVP en klachten met betrekking tot overtreding van de code kunt u terugvinden op de FIDIN website.