Dieetvoeders

Dieetvoeders zijn diervoeders met een bijzonder voedingsdoel die in specifieke situaties aan dieren gegeven kunnen worden, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de nierfunctie bij chronische nierinsufficiëntie. Dieetvoeders onderscheiden zich door hun bijzondere samenstelling of toegepast procedé van zowel gewone als medicinale diervoeders.

De wettelijke basis van dieetvoeders is vastgelegd in de Europese Verordening 767/2009/EG. Daarbij verstaat de wet onder het bijzondere voedingsdoel van een dieetvoeder:

‘het doel te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften van bepaalde categorieën dieren waarvan het spijsverterings- of het absorptiemechanisme, dan wel het metabolisme, tijdelijk of onherstelbaar verstoord is of tijdelijk of onherstelbaar verstoord kan zijn, en die daarom baat kunnen hebben bij de inname van een aan hun toestand aangepast diervoeder.’

Dossiervereisten

Als u een aanvraag tot toelating van een dieetvoeder wilt indienen, hoort daar een dossier bij. In dit dossier moet het geclaimde bijzondere voedingsdoel met gegevens zijn onderbouwd. Voor de opbouw van het dossier gelden verder geen specifieke eisen. De te volgen procedure is beschreven in Verordening 767/2009/EG.

Een aanvraag voor toelating van een dieetvoeder moet u, samen met dit dossier, indienen bij de Europese Commissie.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Diergeneesmiddelen.

Toegelaten dieetvoeders

Alle toegelaten dieetvoeders binnen de EU staan in de lijst van bestemmingen behorende bij Verordening (EU) 2020/354.