Dieetvoeders

Dieetvoeders onderscheiden zich door hun bijzondere samenstelling of toegepast procedé van zowel gewone als medicinale diervoeders.

De wettelijke basis van dieetvoeders is vastgelegd in de Europese Verordening 767/2009/EG. Daarbij verstaat de wet onder het bijzondere voedingsdoel van een dieetvoeder:

‘het doel te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften van bepaalde categorieën dieren waarvan het spijsverterings- of het absorptiemechanisme, dan wel het metabolisme, tijdelijk of onherstelbaar verstoord is of tijdelijk of onherstelbaar verstoord kan zijn, en die daarom baat kunnen hebben bij de inname van een aan hun toestand aangepast diervoeder.’

Dossiervereisten

Als u een aanvraag tot toelating van een dieetvoeder wilt indienen, hoort daar een dossier bij. In dit dossier moet het geclaimde bijzondere voedingsdoel met gegevens zijn onderbouwd. Voor de opbouw van het dossier gelden verder geen specifieke eisen. De te volgen procedure is beschreven in Verordening 767/2009/EG.

Voor zogenaamde high-concentrate producten bestaat een overgangsprocedure. Dit zijn voedermiddelen of aanvullende diervoeders met additieven die meer dan 100 keer de maximum gehalten bevatten zoals die gelden voor een volledig diervoeder. De producten op deze Overgangslijst high-concentrate producten mogen op de markt blijven als hiervoor vóór 1 september 2010 een aanvraag als dieetvoeder is ingediend.

Een aanvraag voor toelating van een dieetvoeder moet u, samen met dit dossier, indienen bij de Europese Commissie.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Diergeneesmiddelen.

Toegelaten dieetvoeders

Alle toegelaten dieetvoeders binnen de EU staan in de lijst van bestemmingen behorende bij Richtlijn 2008/38/EG.