Stand van de Uitvoering 2023: De toekomst is nu

Vertrouwen in medicijnen blijft voor het aCBG het centrale thema, waar we dagelijks aan werken, in Nederland en in Europa. In deze tweede editie van de Stand van de Uitvoering, die we vandaag aanbieden aan de leden van de Tweede Kamer, schrijven we over de uitdagingen en kansen waar we in 2023 mee te maken kregen. 

In onze eerste Stand van de Uitvoering, die over 2022 ging, zetten we een aantal onderwerpen op een rij. Dat waren allemaal langlopende thema’s, die meerdere jaren inzet van ons en andere organisaties nodig hebben. In deze tweede editie van onze Stand van de Uitvoering leggen we daarom de focus op die oplossingen. En we kijken uiteraard vooruit, naar de toekomst, waarin zich nieuwe knelpunten en onzekerheden aandienen.

Langlopende onderwerpen

De stand van de voornaamste langer lopende onderwerpen in 2023:

 • Blijvende druk op het Europese systeem
  We werken samen in een Europees systeem met andere medicijnautoriteiten voor het reguleren van werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van medicijnen. De afgelopen jaren is er druk op dit Europese systeem ontstaan. In 2023 bleef die druk onverminderd groot. Om het werk beter te kunnen verdelen, is een Europese werkgroep ingesteld. Het aCBG doet daarnaast mee aan een Europees project om de capaciteit en kennis bij verschillende medicijnautoriteiten in Europa te vergroten. Wel verwachten we dat de druk op het Europese systeem de komende jaren groot blijft.
 • Beschikbaarheid van medicijnen
  De beschikbaarheid van medicijnen blijft onder druk staan. De impact van tekorten en het wisselen van medicijnen is groot. Zowel voor artsen, apothekers als patiënten. We hebben vanuit onze taken en verantwoordelijkheden maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland. Samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn we coördinator van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten. Onze rol daarin is het tegengaan van dreigende tekorten is het vroegtijdig signaleren, analyseren en, waar mogelijk, het nemen van overheidsmaatregelen. In 2023 waren deze overheidsmaatregelen vaker nodig dan eerdere jaren.
 • Betrouwbare informatie en transparantie
  We hebben een actieve rol in het verspreiden van onafhankelijke, betrouwbare informatie over medicijnen. Dit doen we om het vertrouwen in geneesmiddelen en het goede gebruik ervan te stimuleren. In 2022 én in 2023 zagen we een toename aan online desinformatie. In 2023 hebben we zichtbaarder en proactiever opgetreden. Door onze betrouwbare informatie af te zetten tegen de desinformatie. Tegelijkertijd zien we dat het vertrouwen in de overheid afneemt. De verwachting is daarom dat ook het komende jaar het aantal vragen aan het aCBG, zoals persvragen en Woo-verzoeken, blijft stijgen. En daarmee ook de druk op onze capaciteit en financiële middelen.
 • Hebben en houden van deskundige medewerkers
  In 2023 hebben we veel aandacht besteed aan het werven en behouden van deskundig personeel. Door het werken met een strategische personeelsplanning, meer aandacht voor arbeidsmarktcommunicatie en de inzet van een wervings- en recruimentstrategie. Hierdoor is het werven van nieuwe medewerkers succesvol. We signaleren wel dat de aankomende ICT-ontwikkelingen veel inzet blijft vragen. Daarom ligt onze focus komend jaar op het werven en behouden van deskundig ICT-personeel.

Nieuwe onzekerheden dienen zich aan

Verschillende toekomstige ontwikkelingen brengen onzekerheden met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de herziening van de Europese, farmaceutische wetgeving, waarvoor de Europese Commissie in 2023 een voorstel heeft gepubliceerd. Die herziening gaat veel veranderen in hoe het agentschap zijn werk organiseert en de capaciteit die we nodig hebben voor het beoordelen van medicijndossiers. We bereiden ons nu al voor op de toekomst, zonder te weten welke onderdelen uit de voorgestelde wetgeving we daadwerkelijk moeten implementeren. De toekomst is nu. 
Lees de Stand van de Uitvoering 2023 voor een uitgebreid verslag. 
 

Vergroot afbeelding Voorpagina van de Stand van de Uitvoering 2023 van het aCBG

Over deze Stand van de Uitvoering

De Tweede Kamer wil de aandacht voor de uitvoering structureel versterken en de voortgang daarvan kunnen volgen. Daaruit is de Stand van de Uitvoering voortgekomen. Voor het tweede jaar heeft het aCBG deze Stand van de Uitvoering opgesteld. Aan bod komen de vraagstukken en dilemma's waar we in 2023 mee te maken kregen. Deze delen we met de Tweede Kamer. Ook zijn we in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport over de vraagstukken en dilemma's.
 

Over het agentschap en het College

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is een zelfstandig bestuursorgaan binnen de Rijksoverheid. Het agentschap (aCBG) ondersteunt het College. Als het over geneesmiddelen voor mensen gaat, valt het aCBG beheersmatig onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en inhoudelijk onder het gezag van het College (met uitzondering van centrale aanvraagprocedures). Het agentschap zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het CBG. Het agentschap handelt zo’n 20.000 zaken per jaar zelf af.