Onderbreking, stopzetting en tekorten

Het CBG krijgt regelmatig een melding van vergunninghouders dat zij een geneesmiddel (tijdelijk) niet kunnen leveren. In de Geneesmiddelenwet staat dat vergunninghouders dit moeten melden aan het CBG.

Sinds 2017 kan de vergunninghouder deze melding doen bij het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten. Het meldpunt wordt gecoördineerd door het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), in opdracht van het ministerie van VWS. De vergunninghouder is ook wettelijk verplicht zijn voorraad op orde te hebben, zodat hij snel kan voldoen aan de vraag. Maar toch kan er een tekort ontstaan. Bijvoorbeeld door productieproblemen, grondstoffen die niet meer geleverd kunnen worden, problemen met de kwaliteit, GMP-problemen (Good Manufacturing Practice, goede manier van produceren) of GCP-problemen (Good Clinical Practice, goede wijze van uitvoeren van klinisch onderzoek). Ook kan een firma besluiten een medicijn niet meer op de markt te brengen vanwege veiligheids- of  economische redenen.

Als er een melding komt dat het in de handel brengen van een geneesmiddel wordt onderbroken, dan maakt het CBG een inschatting van de risico’s voor de patiënt door na te gaan of het medicijn kritisch is in de behandeling. Ook inventariseert het CBG of er een alternatief middel beschikbaar is.

Soms is er geen alternatief beschikbaar, of de gebruikersgroep is groot, of een tekort kan tot levensbedreigende situaties leiden. Het CBG werkt samen met de werkgroep Geneesmiddelentekorten, waarin koepels deelnemen van apothekers, artsen, patiëntenverenigingen, farmaceutische bedrijven, groothandels, zorgverzekeraars en VWS. Gezamenlijk werken zij aan oplossingen voor een mogelijk tekort aan een geneesmiddel. Hierdoor kunnen veel problemen door mogelijke tekorten worden opgevangen, maar niet alle.

Communicatie

Leidt een tijdelijke onderbreking van de levering tot een risico voor de geneesmiddelenvoorziening, dan publiceert het CBG hierover op de website. Ook gaat er vaak in overleg met de fabrikant en IGJ een brief met belangrijke risico-informatie (DHPC) uit naar betrokken artsen en apothekers.

Ook overlegt het CBG met  beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties over het informeren van zorgverleners en patiënten over een mogelijk tekort van geneesmiddelen.

Internationale dimensie

Het CBG ziet een toenemend aantal meldingen van een tekort aan geneesmiddelen; dit is een internationaal probleem. Ook in Europa hebben de medicijntekorten aandacht. De gezamenlijke Task Force van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en Heads of Medicines Agencies (HMA) zetten zich in om de beschikbaarheid van medicijnen in Europa te verbeteren.