Suggesties en klachtenbehandeling

Het CBG streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden en vindt u dat het CBG u verkeerd of onzorgvuldig heeft behandeld? Het CBG wil graag leren van fouten en waar mogelijk de werkwijze verbeteren. Daarom is het belangrijk om uw ervaringen met het CBG te delen.

Suggesties ter verbetering van service

Aanbevelingen of suggesties ter verbetering van onze service kunt u melden via ons contactformulier.

Hoe dient u een klacht in?

Iedereen die contact heeft (regelmatig of een enkele keer) met het CBG kan een klacht indienen.

Klachten kunnen zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk aan het CBG kenbaar worden gemaakt. Voorbeelden van klachten zijn de telefonische bereikbaarheid, bejegening, onjuiste informatieverstrekking of het niet (tijdig) beantwoorden van e-mail.

Tegen een besluit op gronde van de Geneesmiddelenwet (bijvoorbeeld het besluit geen handelsvergunning te verstrekken) kan geen klacht worden ingediend. Indien u het niet eens bent met een dergelijk besluit, dient u de bezwaar- en beroepsprocedure te volgen.

Voor de behandeling van een klacht heeft het CBG een klachtenregeling vastgesteld. Hierin kunt u lezen op welke wijze het CBG een klacht behandelt.

U kunt uw ontevredenheid altijd mondeling uiten tegen degene op wie de klacht betrekking heeft. Als uw klacht echter niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u uw klacht ook per brief of per e-mail kenbaar maken.

Geef in elk geval zo duidelijk mogelijk aan waarover de klacht gaat en of (en zo ja met wie) u al contact hebt gehad. Ook moet u uw naam en, indien relevant, de organisatie waar u voor werkt vermelden.

Via e-mail
Het CBG ontvangt uw klacht bij voorkeur via e-mail. U kunt uw klacht sturen aan: klachten@cbg-meb.nl.

Per brief
Uw klacht kunt u sturen naar:
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
T.a.v. klachtencoördinator
Postbus 8275
3503 RG Utrecht

Telefonisch
U kunt uw klacht telefonisch indienen bij de klachtencoördinator via Tel. 088 224 8000.