Informatie voor leveranciers

Het CBG volgt het beleid van de Rijksoverheid en de Rijksinkoopvoorwaarden (ARBIT, ARVODI en ARIV). Voor leveranciers van de Rijksoverheid geldt de verplichting om te factureren via een elektronisch factuur (e-factuur).

Een papieren of PDF-factuur valt nadrukkelijk niet onder de definitie van e-factuur. Het CBG neemt deze facturen dan ook niet in behandeling.

Meer informatie over het versturen van een e-factuur aan het CBG kunt u vinden op de website van Tradeinterop. Heeft u vragen over de financiƫle afwikkeling dan kunt u contact opnemen met: cbg-finance@cbg-meb.nl.

Financiƫle bijsluiter voor e-facturatie

Voor het verzenden van een factuur aan het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gelden er een aantal voorschriften.

De factuur voldoet aan de basis factuur Nederlandse overheid. U dient alleen te factureren voor leveringen waarvoor u een bestelorder, orderbevestiging, getekend contract of bevestigingsbrief van het ministerie heeft ontvangen. Zorg ervoor dat u uw facturen niet dubbel aanlevert, dus kies een van de mogelijkheden die hieronder zijn beschreven.

De leverancier/opdrachtnemer factureert elektronisch in XML formaat aan aCBG op 1 van de 5 onderstaande manieren:

  1. Verzending van uw e-factuur via het veilige en betrouwbare PEPPOL netwerk. Het OIN-nummer van het CBG is 00000004000000038000. Neem contact op met de leverancier van uw boekhoudsoftware om te verifieren of uw software aangesloten is op dit netwerk.
  2. lndien uw boekhoudpakket niet is aangesloten op het PEPPOL netwerk, is het vaak mogelijk om uw factuur te verzenden via een reeds gelegde koppeling tussen uw boekhoudpakket en een broker. Voor e-factureren aan het aCBG kunt u gratis gebruik maken van de koppelingen van Tradeinterop. Kijk op https://www.tradeinterop.com/cbg-meb voor meer informatie. U kunt ook een e-mail met daarbij een e-factuur UBL (XML), INSBOU of HR-XML bijlage sturen aan OIN00000004000000038000@invoices.tradeinterop.com.
  3. Aanmaken van uw e-factuur via een laagdrempelig online portaal. Hiervoor zijn in de markt verschillende tools te gebruiken. Voor e-factureren aan het aCBG kunt u gratis gebruik maken van het portaal van Tradeinterop via https://www.tradeinterop.com/cbg-meb.
  4. Verzending e-factuur via een directe koppeling met de DigiPoort. Zie hiervoor de Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren.
  5. lndien u reeds voor het aCBG bent aangesloten op Digilnkoop kunt u uw e-facturen op deze wijze blijven aanleveren.

Mogelijkheden 2 en 3 verlopen via de e-facturatie broker van VWS (momenteel Tradeinterop). Het aCBG neemt de kosten van Tradeinterop voor het verzenden van e-facturen aan het aCBG voor haar rekening tot en met 31 oktober 2022. De samenwerking met Tradeinterop is in principe tijdelijk, maar kan mogelijk na 2022 worden voortgezet. Wijzigingen en consequenties worden tijdig met u gecommuniceerd. Indien u kiest voor de dienstverlening van Tradeinterop bij optie 2 of 3 en u wenst haar infrastructuur ook te gebruiken voor andere ministeries of klanten, dan zijn er mogelijk kosten aan verbonden voor zover de dienstverlening betrekking heeft op e-factureren aan andere ministeries of andere klanten.

Het niet voldoen aan bovenstaande voorschriften is voor het aCBG reden om uw factuur niet in behandeling te nemen en aan u terug te sturen. U wordt dan verzocht op een correcte manier e-factuur aan te leveren.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over het aanleveren van uw e-factuur aan het aCBG, dan kunt u een e-mailbericht versturen naar cbg-finance@cbg-meb.NL.