Integriteit, openbaarheid en financiën

Transparantie, onafhankelijkheid en integriteit staan centraal in het werk van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en zijn medewerkers, Collegeleden en externe deskundigen. Om de kwaliteit van de werkzaamheden en besluitvorming te waarborgen hanteren we binnen het CBG een hoge standaard op het gebied van integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Zowel op individueel als op organisatieniveau. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de besluitvorming rondom de registratie van geneesmiddelen, de context waarbinnen wordt besloten, en het handelen van de betrokkenen voor iedereen transparant zijn. De uitvoering van taken door het CBG is wettelijk vastgelegd in de Geneesmiddelenwet.

Integriteit en onafhankelijkheid

De hoge standaarden op het gebied van integriteit en onafhankelijkheid komen terug in de verwachtingen voor individuele medewerkers, Collegeleden en externe deskundigen. Deze zijn daarom vastgelegd in een gedragscode. Deze omvat regels over normen van goed administratief gedrag, belangenconflicten, vertrouwelijkheid en geheimhouding en het beleid over evenementen en geschenken.

Openbaarheid van informatie

Openheid draagt bij tot goede informatie en geeft inzicht in het besluitvormingsproces rondom de toelating van geneesmiddelen. Niet alle bij het CBG aanwezige gegevens mogen openbaar gemaakt worden. Wel streven we naar een grote mate van transparantie. In dit overzicht leest u welke informatie openbaar is en hoe u meer informatie op kunt vragen.

Jaarverslag

In het CBG Jaarverslag legt het CBG verantwoording af over de werkzaamheden die in het afgelopen jaar zijn verricht.

Financiering

In Nederland worden voor het verlenen van overheidsvergunningen kosten in rekening gebracht bij de aanvrager die onafhankelijk zijn van de uitkomst. Dit geldt dus ook voor het aanvragen en registreren van geneesmiddelen. De farmaceutische bedrijven betalen een vast tarief voor nieuwe aanvragen voor de beoordeling van een geneesmiddel. Daarnaast betalen zij een vaste jaarlijkse vergoeding voor elk medicijn dat is geregistreerd. Dit zijn de basisinkomsten van het CBG.

De hoogte van deze tarieven is zodanig dat het CBG zijn werk kostendekkend kan doen. De tarieven voor geneesmiddelen voor mensen worden vastgesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De tarieven voor diergeneesmiddelen worden vastgesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).