Strategische doelstellingen

Het CBG opereert in een continu veranderende omgeving. Hoe die omgeving zich ontwikkelt is deels voorspelbaar, maar in belangrijke mate ook onzeker. Met de strategie van het CBG wordt ingespeeld op zowel zekere als onzekere ontwikkelingen. Met het jaarplan 2017 en 2018 geeft het CBG de koers aan voor de komende twee jaar. Het is een concrete invulling van het Strategisch Business Plan 2014-2018.  

Actuele ontwikkelingen

Het Ministerie van VWS heeft een brede beweging ingezet om verbeteringen in de zorg te realiseren. Gestreefd wordt naar meer transparantie, minder regeldruk, standaardisering van informatie en stimuleren van innovatie. Het CBG is al actief op al deze thema’s en zal deze de komende jaren een vervolg geven, nationaal en in Europees verband.

Bij beslissingen over geneesmiddelen zijn in toenemende mate de context en implicaties van belang. De wijze waarop het CBG hier verder vorm aan geeft heeft het CBG ‘passend reguleren’ genoemd. Passend reguleren is een term voor de handelswijze van het CBG om naast de wetenschappelijke data, het algemeen patiëntenbelang zwaar mee te wegen. Waar nodig benut het CBG de ruimte in de regelgeving en richtlijnen om de juiste afweging te maken om patiënten goede en veilige geneesmiddelen te bieden. Het CBG wil het passend reguleren verder ontwikkelen. Daarom is dit een van de centrale thema’s in het jaarplan.

Grote uitdagingen voor het gehele Europese netwerk van geneesmiddelenautoriteiten liggen de komende jaren op het terrein van het snel maar verantwoord ter beschikking van patiënten krijgen van innovatieve geneesmiddelen, vooral wanneer sprake is van zogenaamde 'unmet medical needs'. Dit vergt interactie van alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het gebruik van geneesmiddelen.

Een belangrijke ontwikkeling is de mogelijke uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Hoewel onduidelijk is wat een Brexit precies kan gaan betekenen voor Nederland en het EU-netwerk, is het zaak hier vroegtijdig op te anticiperen. Mogelijk moet veel werk moet worden herverdeeld tussen de geneesmiddelenautoriteiten van de verschillende lidstaten. Dit vergt meer en anders samenwerken en verminderen van de complexiteit van het regulatoire systeem.

Voor 2017 is nog geen rekening gehouden met meer werk door een Brexit. In het Jaarplan is het CBG er vooralsnog van uitgegaan dat het aantal procedures in 2017 vergelijkbaar zal zijn met 2016. De mogelijkheid bestaat dat dit uitgangspunt moet worden herzien.

Jaarplan 2017 en 2018

De centrale doelstelling bij het uitoefenen van de wettelijke taken van het CBG is:

Passend en innovatief reguleren met oog voor de praktijk door patiëntgerichte beoordeling en bevordering van goed gebruik van geneesmiddelen.

Om de centrale doelstelling waar te maken heeft het CBG een aantal concrete ambities benoemd, die gelden voor de komende twee jaar, dus tot het einde van de looptijd van het Strategisch Business Plan 2014 - 2018:

  1. Het CBG kent de eindgebruikers (patiënten, zorgverleners) en integreert opgedane kennis en praktijkervaringen in zijn beoordelingen en activiteiten, bijvoorbeeld voor het stimuleren van goed gebruik van geneesmiddelen. Hiervoor gaat het CBG de contacten met tal van organisaties intensiveren. Ook het opzetten van een patiëntenpanel en zorgverlenerspanels staan op het programma.
  2. De informatie van het CBG wordt begrijpelijker en toegankelijker voor patiënten en zorgverleners door de informatievoorziening op een andere manier te organiseren. Hiervoor gaat het CBG onder andere inzetten op digitale doorzoekbaarheid van de geneesmiddeleninformatie zoals bijsluiters en uitgebreide productinformatie (SmPC’s) en verdere optimalisering van de CBG Geneesmiddeleninformatiebank.
  3. Wat het CBG doet, werkt. Het CBG zet regulatory science en onderzoeken in om zijn doelmatigheid en effectiviteit te verbeteren. Bij innovatief reguleren is participatie in Europese en wetenschappelijke en regulatoire initiatieven essentieel. Ook tevredenheidsonderzoeken onder organisaties met wie het CBG samenwerkt horen bij deze ambitie.
  4. Het CBG is een omgevingsgerichte organisatie met een duidelijke focus en flexibiliteit. Passend reguleren, omgevingsgerichtheid en onderzoek worden verder ingebed in de organisatie. Dat vraagt ook aanpassing van de CBG-processen en systemen. Op ICT-gebied vindt een grote investering plaats op basis van een nieuwe I-visie. Er is aandacht voor de infrastructuur, informatiebeveiliging, vernieuwing van het primaire bedrijfssysteem en samenwerking met andere lidstaten voor aansluiting op Europese IT-systemen.
  5. De juiste personen zitten op de juiste plek. In de bedrijfsvoering geeft het CBG in 2017 speciale aandacht aan het personeelsbeleid. De wijze waarop nieuwe collega’s worden geworven wordt opnieuw onder de loep genomen en de ontwikkeling van medewerkers wordt meer toegespitst op de ambitie van de organisatie.

In de uitwerking van het jaarplan zijn concrete activiteiten voor 2017 beschreven, voorzien van meetbare doelen. Voor de realisatie van de beschreven ambities wordt twee jaar uitgetrokken.

Een aantal activiteiten is niet expliciet opgenomen in het jaarplan maar maakt wel deel uit van het reguliere werk van het CBG. Het gaat dan onder meer om een aantal activiteiten die in 2016 in het oog sprongen, zoals de oprichting van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten door CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de aanpak van antibioticaresistentie.

In het Jaarplan geeft het CBG verder vorm aan de strategie op hoofdlijnen van het Strategisch Business Plan 2014–2018. De strategie richt zich nog sterker dan voorheen op de gehele levenscyclus van geneesmiddelen, van de vroege ontwikkeling tot het gebruik in de praktijk. De patiënt staat daarbij centraal. Het CBG werkt actief samen met haar omgeving, onder meer met patiënten en professionals in de zorg. Daarnaast werkt het CBG continu aan versterking van de nationale, Europese en wereldwijde samenwerking tussen geneesmiddelenautoriteiten en ketenpartijen.

De drie hoofdthema’s van het Strategisch Business Plan zijn verweven in het jaarplan:

  • Patiëntgerichte beoordeling van geneesmiddelen.
  • Bevordering van goed gebruik van geneesmiddelen.
  • Bevordering van innovatie van geneesmiddelen.