Onafhankelijkheid en integriteit

Het CBG hecht belang aan integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van zijn medewerkers om de kwaliteit van de werkzaamheden en de besluitvorming te waarborgen.

Een Gedragscode is opgesteld om medewerkers hierbij behulpzaam te zijn. Deze beschrijft de gedragsnormen die alle medewerkers van het CBG, inclusief Collegeleden en externe deskundigen, en inclusief het Bureau Diergeneesmiddelen en van het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen, moeten naleven.

Het integriteitsbeleid is bedoeld om het CBG en zijn medewerkers erop te attenderen dat zij hun integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid voortdurend moeten handhaven en versterken, om de kwaliteit van de werkzaamheden en de besluitvorming te waarborgen. Het CBG, en zijn medewerkers kunnen op dit beleid worden aangesproken door belanghebbenden en publiek. Medewerkers van het CBG die in dienst zijn van het ministerie van VWS moeten zich ook houden aan de gedragscodes van VWS.

Normen van goed administratief gedrag

Het CBG kent normen van goed administratief gedrag die de medewerkers bij de werkzaamheden, de besluitvorming en tegenover belanghebbenden en publiek in acht moeten nemen. Deze normen zijn gebaseerd op beginselen van behoorlijk bestuur, de Algemene wet bestuursrecht en andere regelgeving, zoals de plicht om een vraag van het publiek binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

De medewerkers moeten o.m. het beginsel van gelijke behandeling in acht nemen, machtsmisbruik vermijden, onpartijdig en onafhankelijk werken, en hebben de plicht om een vraag van het publiek binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Belangenconflicten

Medewerkers van het CBG, inclusief Collegeleden en externe deskundigen, mogen geen financiële of andere belangen hebben waardoor hun onpartijdigheid in het gedrang kan komen. De medewerkers verstrekken vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gemelde belangen. De gemelde belangen worden beoordeeld op de verenigbaarheid met de werkzaamheden voor het CBG.

Bij het melden en beoordelen van mogelijke belangen is het irrelevant of een persoon daadwerkelijk door een belang wordt beïnvloed. Elk belang wordt verondersteld een belangenverstrengeling te veroorzaken of de schijn daarvan te wekken.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Het CBG voert zijn taken uit op een transparante manier; tegelijkertijd heeft het de plicht om bedrijfs- of privacygevoelige gegevens vertrouwelijk te houden. Elke medewerker van het CBG, inclusief Collegeleden en externe deskundigen, moet daarom bij de aanstelling een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Vertrouwelijkheid is een belangrijk aspect in de betrekkingen tussen het CBG, de EU, andere overheidsinstellingen en bedrijven. Medewerkers van het CBG hebben toegang tot informatie van commercieel vertrouwelijke aard. Van hen wordt geëist dat zij in alle gevallen hun plicht tot vertrouwelijkheid nakomen, ongeacht of het de werkplek of het openbare leven betreft. Ook nadat een medewerker het CBG heeft verlaten, heeft hij/zij de plicht om geheimhouding te betrachten.

Beleid evenementen en geschenken

Medewerkers van het Agentschap CBG, Collegeleden, leden van het Jong CBG en externe experts, mogen in het kader van de werkzaamheden voor het CBG geen geschenken en uitnodigingen voor evenementen aannemen. Denk hierbij aan: cadeaus, giften, gunsten, geschenken als 'bedankje' voor het geven van speeches of presentaties, en uitnodigingen voor evenementen waarbij de ontspanning overheerst, zoals sportevenementen.

Ook is het de medewerkers van het CBG niet toegestaan om in het kader van hun werkzaamheden voor het CBG voorwerpen te gebruiken, die zijn voorzien van een logo van organisaties of bedrijven die verwant zijn aan de taken van het CBG. 

Bij uitnodigingen voor externe werkzaamheden zoals publicaties, lezingen, vergaderingen en toespraken die inhoudelijk verwant zijn aan de taken van het CBG, is de herkomst van de uitnodiging mede bepalend voor de aanvaardbaarheid ervan. Zo zijn uitnodigingen door instellingen en organisaties zonder winstoogmerk, zoals overheidsorganisaties, over het algemeen wel aanvaardbaar. Uitnodigingen van commerciële organisaties en farmaceutische bedrijven kunnen daarentegen niet worden aangenomen, tenzij het een geschikt forum is om het beleid van het CBG of het ministerie van VWS uit te dragen.

Het CBG heeft het VWS Bestuurskostenbeleid (zoals vastgesteld in december 2014) onderschreven. Met uitzondering van uitnodigingen van (Europese) overheden of internationale samenwerkingsverbanden in EU-verband of anderszins waarin reeds (via de EU-commissie of gezamenlijk) voorzien is in de kosten, neemt het CBG de kosten voor congressen, symposia en vergelijkbare bijeenkomsten altijd voor eigen rekening, ongeacht of iemand volledig of deels bij de activiteit aanwezig is.