over CBG

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Strategische doelstellingen

In het Strategisch Business Plan 2014-2018 van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wordt toegelicht hoe het CBG zich in de komende jaren zal ontwikkelen en vernieuwen, samen met zijn omgeving.

In de komende periode wil het CBG zich nog sterker richten op de gehele levenscyclus van geneesmiddelen, van de vroege ontwikkeling tot het gebruik in de praktijk. Daarbij zijn de drie hoofdthema’s:

  • Patiëntgerichte beoordeling van geneesmiddelen. Bij alle beoordelingsactiviteiten voor humane geneesmiddelen staat de patiënt steeds voorop. Het CBG wil de wetenschappelijke basis onder de beoordelingen verbeteren, en het beoordelingsproces zo efficiënt mogelijk doorlopen. Het CBG wil, met name ook op Europees niveau, een voorloperrol spelen m.b.t. versterkte aandacht voor specifieke / kleine patiëntengroepen. Patiënten zullen intensiever geconsulteerd en betrokken worden bij het werk van het CBG.
  • Bevordering van goed gebruik van geneesmiddelen. De balans tussen baten en risico’s van een geneesmiddel is sterk afhankelijk van de wijze waarop het in de klinische praktijk wordt toegepast door de voorschrijver en wordt gebruikt door de patiënt. Het CBG wil actiever zoeken naar wegen om de communicatie met voorschrijvers, afleveraars en patiënten te versterken, om zodoende goed gebruik van geneesmiddelen te bevorderen en ongewenst gebruik van geneesmiddelen terug te dringen.
  • Bevordering van innovatie van geneesmiddelen. Daar waar de belemmeringen voor innovatie hun oorsprong vinden in te veel of te gedetailleerde regels wil het CBG bijdragen aan het verminderen of aanpassen van die regels, met name ook op Europees niveau. Het doel is hier nieuwe geneesmiddelen zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen voor patiënten door wetenschappelijke advisering van het CBG aan bedrijven en andere vormen van reguleren zoals “adaptive licensing”.