Het College

De verantwoordelijkheid voor de beoordeling, registratie en risicobewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik ligt bij een College dat bestaat uit artsen, apothekers en wetenschappers. 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen bestaat uit een voorzitter en ten minste 9 en ten hoogste 17 andere leden (artsen, apothekers en wetenschappers). Voorzitter en leden worden benoemd door de Minister van VWS. De ambtstermijn van de voorzitter en de leden is 4 jaar en kan twee keer worden verlengd met 4 jaar door herbenoeming. De werkwijze en verantwoordelijkheden van het College zijn vastgelegd in de Geneesmiddelenwet.