Openbaar verslag van de 884e Collegevergadering

Definitieve versie, 4 juli 2019.

Definitieve versie openbaar verslag. Aanpassing betreft de agendapunten: 5.b, 6.2.a, 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 7.e en 10.a.