Toezicht op het College

Intern: bezwaarschriftencommissie & klachtencommissie

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft belanghebbenden het recht bezwaar in te stellen tegen besluiten van het College en te worden gehoord door een bezwaarschriftencommissie. Beslissingen op bezwaar worden altijd genomen in de Collegevergadering. Vervolgens kan men beroep instellen bij de rechter tegen de beslissing op bezwaar van het College. Ook kan iedereen een klacht indienen bij de klachtencommissie van het CBG, respectievelijk de Nationale Ombudsman. De klachtencommissie neemt een klacht in behandeling conform de Awb.

Extern

 • Raad van advies. Het College heeft een Raad van advies, ingesteld op basis van de wet en het bestuursreglement. Deze raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over de strategische koers en het functioneren van het College. Voldoet het College aan zijn wettelijke taken? En, vooral, geeft het College voldoende inzicht in zijn taken en werkzaamheden?
 • Minister. De Minister kan het algemeen beleid en de processen van het College en het ondersteunend agentschap aansturen.

Toepasselijk regulatoir kader CBG

 • Bestuursreglement CBG en mandaatregeling
 • Richtlijn 2001/83/EG
 • Geneesmiddelenwet en bijbehorende ministeriĆ«le regelingen
 • Kaderwet ZBO
 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • Gedragscode integriteit
 • Regelingen van het ministerie van VWS
 • Strategisch Business Plan CBG
 • Jaarverslag CBG