Bestuurlijke onderdelen van het CBG

Het College

  • Het College is de bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor het nemen van besluiten in het kader van de Geneesmiddelenwet en bijbehorende ministeriële regelingen.
  • De voorzitter is hoofd van de bevoegde autoriteit.
  • Het secretariaat van het College is ondergebracht in het Agentschap CBG. Aan het hoofd van het secretariaat staat een secretaris, tevens directeur van het Agentschap.

De directie van het agentschap CBG

  • De directie is belast met het bestuur van het agentschap. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van het agentschap, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en relevante maatschappelijke onderwerpen.
  • De directie is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de organisatieactiviteiten en de financiering van de organisatie.
  • De directie legt hierover verantwoording af aan het College en het ministerie van VWS.

Het ministerie van VWS

  • Het agentschap CBG is onderdeel van het ministerie van VWS. Het ministerie heeft tot taak invulling te geven aan het Instellingsbesluit agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

De Rijksauditdienst en FEZ VWS

  • De Rijksauditdienst en de Stafdirectie Financieel-Economische Zaken (FEZ) van het ministerie van VWS houden, namens de Minister van VWS, toezicht op de kwaliteit van de organisatie en bedrijfsvoering van het CBG alsmede op doelmatige en rechtmatige besteding.