Begroting en jaarplan

De directie legt jaarlijks de begroting en het jaarplan ter goedkeuring voor aan het College en het ministerie van VWS.

De begroting omvat de financiële doelstellingen en kaders. Het jaarplan omvat:

 • De operationele en financiële doelstellingen
 • De strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen
 • De daarmee samenhangende risico’s en maatregelen
 • De randvoorwaarden die worden gehanteerd bij het realiseren van de strategie en doelstellingen
 • Tariefvoorstel

De organisatie maakt voor haar interne risicobeheersings- en controlesysteem gebruik van risicoanalyses, vermeld in het afdelings- en organisatie-brede jaarplan; en een kwaliteitsmanagementsysteem (intern auditsysteem ISO 9001:2008 certificatie).

Ook bestaat er binnen het CBG een systeem van monitoring en rapportering:

 • Doelstellingenmonitor (3x per jaar) aan de hand waarvan de stafafdelingen van het CBG rapporteren over de gestelde doelstellingen voor het kalenderjaar.  
 • Integriteitsmeldingen middels jaarlijkse rapportage of naar aanleiding van incidenten in het overleg tussen leidinggevenden en directie.
 • Informatiebeveiliging middels jaarlijkse rapportage of naar aanleiding van incidenten in het overleg tussen leidinggevenden en directie.

Het toezicht op de bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door:

 • Afdeling Financiën, Kwaliteit & Control: verantwoordelijk voor controlebeleid, implementatie en rapportages
 • Afdeling Beleid, Bestuurlijke & Regulatoire Zaken: verantwoordelijk voor integriteitsbeleid, implementatie en rapportages
 • Afdeling Human Resource Management: verantwoordelijk voor verklaringen bij indiensttreding en monitoren jaarlijkse verklaring (personeelsbeleid)
 • Ministerie van VWS
 • Rijksauditdienst en Stafdirectie Financieel-Economische Zaken (FEZ) VWS

Toepasselijk regulatoir kader aCBG

 • Bestuursreglement CBG
 • Geneesmiddelenwet en bijbehorende ministeriële regelingen
 • Instellingsbesluit agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 • Regelgeving Baten-lastendiensten
 • Managementafspraak VWS-aCBG
 • Planning- en controlecyclus van ministerie van VWS (begroting, jaarplan, tariefvoorstel)
 • ARAR: goed werknemerschap (integriteit)
 • Gedragscode integriteit van het CBG
 • Regelingen van het ministerie van VWS
 • Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Strategisch Business Plan CBG
 • Jaarverslag CBG