Soorten vergunningen

Tot 2013 zijn vergunningen voor het bereiden, verpakken, etiketteren en afleveren van diergeneesmiddelen verstrekt op basis van de Diergeneesmiddelenwet (vervallen op 31 december 2012). Middels overgangsrecht worden vergunningen die golden onder de oude wetgeving ook geacht te gelden onder de nieuwe wetgeving.

Op 1 januari 2013 is de Wet dieren in werking getreden en worden vergunningen verstrekt voor het vervaardigen, de invoer, groot- en kleinhandel in diergeneesmiddelen.

 • De vervaardigingsvergunning (F) is verplicht voor degenen die diergeneesmiddelen bereiden, bewerken, verwerken, etiketteren, of verpakken waaronder het vullen en sluiten van de primaire verpakking van dat middel.
 • De invoervergunning (I) is verplicht voor degenen die diergeneesmiddelen betrekt van buiten de Europese Economische Ruimte (EER; de lidstaten van de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).
 • De groothandelsvergunning (G) is verplicht voor de handel in diergeneesmiddelen met uitzondering van verstrekking aan eindgebruikers, waaronders houders van dieren.
 • De kleinhandelsvergunning (D) is verplicht voor degenen die diergeneesmiddelen verstrekken aan eindgebruikers. Een apotheker en een dierenarts hebben van rechtswege een vergunning voor de kleinhandel.

De aanvrager van een productie- en/of distributievergunning kan een natuurlijk of rechtspersoon zijn. De naam en het adres van de aanvrager moeten hetzelfde zijn als de gegevens op het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De activiteiten die in een productie- en/of distributievergunning worden vermeld, zijn alleen van toepassing op de locatie die hierin wordt genoemd.

Natuurlijke of rechtspersonen die een momenteel geldende vergunning hebben voor de hierboven vermelde handelingen kunt u vinden in het register van vergunninghouders.

De informatie over vergunningen op deze website heeft betrekking op de bepalingen vermeld in Europese en nationale regelgeving. Waar mogelijk wordt verwezen naar het artikel in de Wet Dieren, het Besluit diergeneesmiddelen of de Regeling diergeneesmiddelen.

Verklaring van de codes welke in het vergunningsregister achter het vergunning nummer zijn vermeld

Code en soort vergunning t/m 2012
Code en soort vergunning vanaf 1 januari 2013
BVE:

Bereiden, Verpakken, Etiketteren van diergeneesmiddelen

F:

Fabrikant. Bij een vergunning voor het vervaardigen van diergeneesmiddelen

B:

Invoer van diergeneesmiddelen buiten de EER

I:

Invoer. Bij een vergunning voor de invoer van diergeneesmiddelen afkomstig van buiten de EER

A:

Afleveren diergeneesmiddelen uitgezonderd van de receptplicht

G en/of D
G:

Groothandel. Bij een groothandelsvergunning in diergeneesmiddelen uitgezonderd van de receptplicht
D: Detaillist. Bij een vergunning voor de kleinhandel in diergeneesmiddelen uitgezonderd van de receptplicht

AR:

Afleveren diergeneesmiddel uitgezonderd van de receptplicht én categorie URA

GR of DR:

Vergunning voor groot- of kleinhandel in diergeneesmiddelen van de categorie URA en VRIJ

AK:

Afleveren categorie VRIJ én URA, UDA, UDD gekanaliseerde diergeneesmiddelen

GL:

Vergunning voor de groothandel in diergeneesmiddelen van categorie VRIJ én diergeneesmiddelen met een Leveringsbeperking (categorie URA, UDA en UDD).

Combinaties van bovenstaande vergunningen zijn uiteraard ook mogelijk.

Toelichting

Activiteiten:

 • Vervaardigen: het verrichten van één of meer deelbewerkingen die noodzakelijk zijn voor de vervaardiging, waaronder het bereiden, bewerken, verwerken, etiketteren, of verpakken waaronder het vullen en sluiten van de primaire verpakking van dat diergeneesmiddel;
 • Invoer: het in Nederland brengen van een diergeneesmiddel van buiten een EER lidstaat;
 • Groothandel: handel in diergeneesmiddelen met uitzondering van verstrekking aan eindgebruikers, waaronder houders van dieren;
 • Kleinhandel: handel in diergeneesmiddelen met het oog op verstrekking aan eindgebruikers.

Aanduiding kanalisatiestatus diergeneesmiddel:

 • VRIJ: zonder recept verkrijgbaar;
 • URA: Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek of leverancier met een vergunning;
 • UDA: Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek;
 • UDD: Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.