Aanprijzing van diergeneesmiddelen

Het is verboden om publieksreclame te maken voor een diergeneesmiddel waarvoor een handelsvergunning benodigd is, voor diergeneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn, en voor diergeneesmiddelen die psychotrope stoffen of verdovende middelen bevatten als bedoeld in lijst I en II bij de Opiumwet.

De wettelijke grondslag voor dit verbod is artikel 2.19, lid 1 van de Wet dieren en artikel 5.9 van het Besluit diergeneesmiddelen.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en de branchevereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen (FIDIN) hebben een Code voor de aanprijzing van veterinaire producten (de Code) vastgesteld. Hierin zijn de normen nader uitgewerkt.

Op de Code wordt toegezien door een onafhankelijke commissie, de Commissie voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP).

Iedere belanghebbende (natuurlijk of rechtspersoon) kan een klacht indienen met betrekking tot overtredingen van de Code. Deze worden behandeld door de CAVP.

Meer informatie over de code, de CAVP en klachten met betrekking tot overtreding van de code kunt u terugvinden op de FIDIN website.