Overzichtsrapportage wisseling van medicijnen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in zijn vergadering in juni het overzichtsrapport over medicijnsubstitutie van Bijwerkingencentrum Lareb besproken. De inventarisatie bevestigt het beeld van het CBG: wisselen van medicijnen gaat over het algemeen goed. Maar Lareb heeft de afgelopen 10 jaar ook bij zo’n 20 medicijnwisselingen gezien dat er problemen optraden (meer meldingen van bijwerkingen of verminderde werkzaamheid).

Houd patiënt voor ogen

Het CBG concludeerde dat wisseling soms problemen geeft. Een verklaring voor een toename van bijwerkingen of andere klachten is niet eenvoudig te geven. De grootschalige omzettingen van bijvoorbeeld de astma-inhalator salbutamol en de maagzuurremmer omeprazol heeft het CBG in 2016 uitgebreid geanalyseerd. In beide gevallen heeft het CBG geen productdefecten gevonden die de problemen konden verklaren. Collegevoorzitter Leufkens onderstreepte daarom nogmaals dat “het erg belangrijk is dat artsen en apothekers de patiënt voor ogen houden bij wisseling van generieke medicijnen. Generieke medicijnen zijn net zo werkzaam en veilig als de originele medicijnen, maar niet iedere patiënt is hetzelfde. Minder wisselen, goede voorlichting en het bieden van een oplossing op maat als een patiënt klachten heeft: dit versterkt het vertrouwen in de medicijnen en het goede gebruik ervan.”

Patiëntenfolder merkloze medicijnen

Het CBG heeft naar aanleiding van vragen over generieke medicijnen een patiëntenfolder gemaakt: ‘Antwoorden op vragen over merkloze medicijnen’. Deze folder is samengesteld in overleg met 10 patiënten- en consumentenorganisaties. Met de folder wil het CBG een bijdrage leveren aan het vertrouwen in en goed gebruik van merkloze medicijnen. Apothekers, artsen en patiëntenorganisaties kunnen de folder gratis bestellen bij het CBG.

Waakzaam op bijwerkingen

Bijwerkingencentrum Lareb verzamelt in opdracht van het CBG meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen. Als Lareb een probleem signaleert, bespreekt het CBG dit in de Collegevergaderingen. Het CBG beoordeelt per geval of verdere maatregelen nodig zijn.